Domena Sp. z o.o. - Zarzdzanie nieruchomociami.
A A A

Nasze usługi


 

Oferta dla wspólnot mieszkaniowych

 

Centrum Nieruchomości DOMENA Sp. z o.o. w Legnicy
kieruje do Państwa ofertę w zakresie zarządzania nieruchomością Waszej wspólnoty

 

Proponujemy Państwu przejęcie przez nas pełnego katalogu czynności odpowiadającego wymogom współczesnego modelu zarządzania. W ramach czynności zarządzania nieruchomością zapewniamy w szczególności:

 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz zgodnie z udzielonymi w tym zakresie pełnomocnictwami,
 • obsługę wspólnoty w zakresie finansowym, księgowym, technicznym i eksploatacyjnym,
 • prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej zgodnej z ustawą o własności lokali, przepisami podatkowymi i uchwałą wspólnoty w sprawie prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • obsługę i prowadzenie funduszu remontowego,
 • opracowanie planu remontów, a po jego zatwierdzeniu przez właścicieli realizację zadań,
 • dbałość o utrzymanie właściwego poziomu technicznego nieruchomości i związane z tym prowadzenie pełnej dokumentacji technicznej oraz książki obiektu budowlanego,
 • dbałość o utrzymanie należytego stanu czystości wewnątrz obiektu,
 • organizowanie i prowadzenie przetargów lub konkursów ofert na wszelkie roboty i usługi oraz sporządzenie umów i nadzór nad ich realizacją,
 • podpisanie umów na dostawy do nieruchomości energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody oraz odprowadzanie ścieków i wywozu nieczystości,
 • organizowanie, zwoływanie i prowadzenie z upoważnienia Zarządu zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań, rozliczeń i przedstawianie ich na zebraniu ogółu właścicieli wspólnoty.

Szczegółowy zakres obowiązków uzgodniony z Zarządem uregulowany będzie   w zawartej z Państwem umowie o zarządzanie nieruchomością wspólną.

Ustawa o własności lokali zobowiązuje właścicieli do ponoszenia kosztów związanych z nieruchomością wspólną. Ze zgromadzonych przez Wspólnotę mieszkaniową miesięcznych zaliczek pokrywane są wydatki między innymi na:

 • przeprowadzenie niezbędnych wymaganych przepisami prawa budowlanego: przeglądów instalacji gazowej, budowlanych, kominiarskich i elektrycznych,
 • utrzymanie czystości obiektu i posesji,
 • utrzymanie stanu sanitarnego (dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja),
 • dostawy mediów do części wspólnej,
 • całodobowe pogotowie techniczne,
 • usuwanie i zabezpieczenie skutków awarii i zdarzeń losowych,
 • obsługę bankową,
 • ubezpieczenie majątkowe nieruchomości i OC,
 • bieżącą konserwację i drobne naprawy w nieruchomości wspólnej.

 

Odrębną zaś sprawą jest gromadzenie przez Wspólnotę Mieszkaniową środków finansowych  na wyodrębnionym Funduszu Remontowym.O wysokości wpłacanych na FR kwot przez właścicieli decyduje uchwała wspólnoty zawierająca również katalog przyszłych prac remontowych w nieruchomości. Wysokość tych kwot w różnych wspólnotach jest bardzo zróżnicowana, a uzależniona jest przede wszystkim od sytuacji finansowej właścicieli oraz potrzeb remontowych w nieruchomości.

 

Przedkładając powyższą ofertę zarządzania wspólnotą mieszkaniową wyrażamy przekonanie, że zaproponowany zakres naszych obowiązków spełni Państwa oczekiwania. Biorąc  pod uwagę posiadane dane o Państwa wspólnocie, zakres oraz standardy naszych usług gotowi jesteśmy przedstawić Państwu szczegółową ofertę dostosowaną do Państwa wymogów.