Domena Sp. z o.o. - Zarzdzanie nieruchomociami.
A A A

Porady


 

 

Dział ten opisuje rozwiązania oraz porady odnoszące się do zarządzania nieruchomością wspólną.

 

Dla Państwa wygody opisujemy kilka najważniejszych porad i rozwiązań związanych z  prowadzeniem wspólnoty mieszkaniowej oraz namawiamy do przesyłania listów z Państwa problemami na adres: cndomena@domena.legnica.pl

 

  • U nas rozlicza się koszt użytkowania dźwigów na podstawie metra kwadratowego lokalu mieszkalnego, bez względu na to, czy mieszka się na piętrze, czy na parterze. Czy to jest prawidłowe?

 

Powierzchnia lokalu mieszkalnego jest odpowiednikiem wielkości udziału w nieruchomości wspólnej. Ponieważ dźwig osobowy jest częścią nieruchomości wspólnej, to wszyscy posiadający w tej nieruchomości lokale muszą ponosić koszty utrzymania dźwigu osobowego. Zgodnie z zasadą, że właściciel płaci za to, co posiada, a nie za to z czego korzysta. To, że ktoś mieszka na parterze nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia.

Przedrukowano za: Mieszkanie i Wspólnota wrzesień 2009

 

  • Mam w mieszkaniu wodomierze. Czy zarządca budynku może obciążyć mnie obowiązkiem zapłaty za dostawę wody w ilości przekraczającej ich wskazania?

 

Jest to zgodne z prawem. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. nr 123, poz 858) stanowi, że ilość wody dostarczonej do budynku ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego w budynku, a w przypadku jego braku - na podstawie przeciętnej normy zużycia wody. Zarządca (właściciel) budynku wielolokalowego rozlicza sie z przedsiębiorstwem dostarczającym wodę według powyższych zasad. Suma obciążeń za wodę i ścieki, w rozliczeniu pomiędzy zarządcą (właścicielem) a mieszkańcami, nie może być wyższa od kosztów ponoszonych przez niego na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Właściciel lub zarządca musi natomiast dokonać wyboru metody rozliczenia kosztów różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych mieszkaniach. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczenia obciąża się osoby korzystające z mieszkań w tym budynku.

 

Przedrukowano za: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA maj 2009

 

  • Czy zarządca budynku może odciąć dostawę wody w przypadku zaległości w opłatach za mieszkanie?

 

Ustawa o zbiorowm zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie przewiduje możliwości odcięcia wody przez właściciela lub zarządce budynku wielolokalowego, gdy użytkownik lokalu zalega z płatnością. Właściwy sposobem egzekucji należności przysługującym spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej jest postępowanie sądowe. W ramach takiego postepowania wierzyciel może uzyskać zaległe świadczenia, ale również odsetki stanowiące rodzaj kary za nieterminowe spełnienie owego świadczenia. Dlatego tez działania polegające na samowolnym odcinaniu dostaw mediów mogą rodzić odpowiedzialność cywilnoprawną. Woda natomiast może zostać odcięta przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, m.in. jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

 

Przedrukowano za WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA maj 2009

 

  • Kupiłem mieszkanie. W budynku działa tzw. wspólnota mieszkaniowa. Czy muszę do niej należeć?

 

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy samego prawa w każdy budynku, w którym lokale mieszkalne stanowią własność więcej iniż jednego podmiotu. Właściciel mieszkania staje się automatycznie członkiem wspólnoty mieszkaniowej, niezależnie od tego, czy jest to zgodne z jego wolą, czy też nie. Wspólnota decyduje o wszystkich najważniejszych sprawach, dotyczących nieruchomosci wspólnej (stanowi ją grunt, na którym znajduje się budynek oraz części budynku i urządzenia, ktore nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali). Decyduje też m.in. o tym, jaki podmiot zarządza (administruje) nieruchomością, jaka jest wysokość zaliczek płaconych przez właścicieli co miesiąc na pokrycie kosztów zarządu, jakie remonty będą przeprowadzane itp. Przynajmniej raz w roku, do końca pierwszego kwartału, powinno odbyć się zebranie wspólnoty, na którym wszystkie najistotniejsze decyzje podejmowane są w formie uchwał.

 

Przedrukowano za WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA maj 2009