Domena Sp. z o.o. - Zarzdzanie nieruchomociami.
A A A
 • mapa dojazdu
  mapa dojazdu

KONTAKT 

Dane adresowe:

 

Centrum Nieruchomości DOMENA Sp. z o.o.

ul. Poselska 5/7

59-220  Legnica

 

Kancelaria:

 

tel./fax: 76 72 45 196

 

e-mail: cndomena@domena.legnica.pl

 


Zakres pracy działu organizacyjno – prawnego:

 • organizacja  zebrań Wspólnot Mieszkaniowych
 • redagowanie treści uchwał WM oraz ich przygotowywanie
 • kredyty dla WM
 • ubezpieczenia WM (zawieranie polis ubezpieczeniowych, zgłaszanie szkód, przeprowadzanie wizji)
 • porządek domowy we WM
 • zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej
 • sprawy związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości
 • korzystanie przez właścicieli z części nieruchomości wspólnej
 • zagospodarowaniem terenu zewnętrznego należącego do WM
 • korespondencja WM
 • wynajm ścian pod reklamę

 

Kontakt telefoniczny z działem: 76 72 45 191

 


Zakres pracy działu eksploatacyjnego:

 

 • utrzymanie czystości w budynku oraz terenu należącego do Wspólnoty
 • utrzymanie stanu sanitarnego (deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja)
 • zagospodarowanie terenów zewnętrznych Wspólnoty (znaki, tablice itp.)
 • konserwacja zieleni terenów zewnętrznych (trawy, żywopłoty itd.)
 • zabezpieczenie odbioru odpadów komunalnych -wywóz nieczystości
 • sprawy związane z segregacją nieczystości
 • bieżące i okresowe odczyty liczników mieszkaniowych oraz głównych
 • kontrole instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej
 • zabezpieczenie dostawy mediów do części wspólnej (m.in. prąd)
 • zabezpieczenie dostawy mediów do lokali (m.in. woda, energia cieplna)
 • ustalanie, w porozumieniu z właścicielami wysokości zaliczek na pokrycie kosztów energii cieplnej, ciepłej wody, gazu itp.
 • eksploatacja węzłów cieplnych, kotłowni, ustalanie zapotrzebowania na ciepło dla budynków

 

Kontakt telefoniczny z działem: 76 72 45 195

 


Zakres pracy działu technicznego:

 • Ocena  i  monitorowanie  stanu  technicznego  obiektów  budowlanych Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Realizacja  prac  remontowych  warunkujących  bezpieczne  i  właściwe zamieszkiwanie.
 • Realizacja  planów  inwestycyjnych  dla  budynków  Wspólnot  Mieszkaniowych.
 • Zlecanie  przeglądów  technicznych  i  nadzór  nad  ich  wypełnieniem.
 • Utrzymanie  właściwego  poziomu  bezpieczeństwa  dla  ludzi  i  mienia.
 • Poprawa  standardu  obiektów  i  ich  stanu  bezpieczeństwa.
 • Poprawa  efektywności  ekonomicznej  obiektów  Wspólnot  Mieszkaniowych.

 

Kontakt z Działem Technicznym:


W  każdym  przypadku  gdy  występuje  konieczność  nawiązania  kontaktu z  pracownikami  Działu  Technicznego  zapraszamy  do  rozmowy  pod  nr tel.: 76  72 45 197 lub 198 w  godzinach  7.00 - 15.00.
W  przypadkach  awaryjnych  po  godz.  15 zapraszamy  pod numery: 604 072 260 lub 697 075 260

 


Zakres pracy działu finansowo-księgowego:

 

 • Prowadzenie ewidencji pozabilansowej Wspólnot Mieszkniowych.
 • Reprezentowanie wspólnot przed bankami, Urzędem Skarbowym i ZUS w celu dokonania rejestracji, otwarcie rachunków bankowych, zgłoszeń identyfikacyjnych, itp.
 • Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych, wyciągów bankowych, umów.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej, realizacji planów gospodarczych oraz bieżąca analiza płynności finansowej.
 • Sporządzenie list płac wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS oraz informacji podatkowych.
 • Sporządzanie rozliczeń z urzędem podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.
 • Realizacja umów kredytowych w zakresie terminowych spłat.
 • Lokowanie wolnych środków na loakatach terminowych.
 • rozliczanie kosztów Wspólnot Mieszkaniowych
 • windykacja należności od dłużników Wspólnot Mieszkaniowych

 • aktualizacja bazy danych

 • naliczaniem opłat dla właścicieli

 • wystawianiem rachunków i not

 • wypełnianie wniosków o dodatki mieszkaniowe

 

Kontakt telefoniczny z działem: 76 72 45 189 lub 190